- Lắp đặt kho lạnh, lạnh công nghiệp.
- Lắp đặt kho trữ đông công nghiệp với sức chứa từ 10 đến 100 tấn hàng trở lên.
- Lắp đặt kho lạnh thương nghiệp
- Lắp đặt hầm đông gió
- Lắp đặt băng chuyền cấp đông nhanh I.Q.F (Individual Quickly Freezer)

 

Đối tác

Đối Tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối Tác 4 Đối Tác 5 Đối tác 6
Copyright © 2013 Gia Thanh. Design by Dinh Cao.